Midler til tiltak for økt handel i Stavanger sentrum

Artikkelbilde: 
Tekst

Midlene utbetales STAS.
Vi må ta en rask avgjørelse om bruk av disse midlene. Vi ber derfor om at de som ønsker å gjennomføre tiltak sender en kort henvendelse til oss. Her må det framkomme:

  • Hvem er søker? (evt. på vegne av hvilken gruppe)
  • Hva går tiltaket/prosjektet ut på?
  • Hvor skjer det?
  • I hvilken periode skjer det?
  • Hvilken effekt tenker dere tiltaket/prosjektet vil ha?
  • Hva er totalbudsjettet?
  • Hvor stort beløp søker dere om?

Henvendelsen sendes til post@byen.no innen utgangen av mandag 26.11. Styret i Stavanger Sentrum AS vil behandle saken og gi tilbakemeldinger innen fredag 30.11. Merk at midlene skal brukes på ulike tiltak/prosjekter som settes i gang av STAS /butikkene i sentrum uavhengig av evt. medlemskap. Kriteriene for valg av prosjekter vil være at de supplerer allerede planlagte/igangsatte prosjekter og tiltak mht. innhold, form og plassering.

Her følger hele saken:
Interpellasjon på vegne av H, FRP, V, KRF og SP v/ Per A. Thorbjørnsen

Økt handel i Stavanger sentrum
Et levende handelssentrum er svært viktig for en Stavanger.  Stavanger har tilrettelagt med aktivitetsparker, kulturtilbud mm. Men sentrums viktigste funksjon er handel.  Vi ønsker mer handel i sentrum. Det er behov for å legge til rette for et handelsløft for sentrum. Derfor vil flertallspartiene bidra til å fremheve butikkene, ved å gi økonomisk støtte til ulike tiltak i regi av butikkene i sentrum.

Flertallspartiene vil i forbindelse med HØP 2019 – 2023 komme tilbake til en større tiltakspakke for å øke handelen i sentrum. Vi ønsker imidlertid nå å gi støtte til tiltak som kan fremme julehandelen 2018. Vi har fått rapporter på at sentrumshandelen etter 1. oktober generelt har gått noe ned, og spesielt på ettermiddag. Vi ønsker at midler nå nettopp skal rettes mot ettermiddagstid for å få flere mennesker til å benytte byens mangfoldige handelstilbud. 

Midlene for 2018 disponeres av STAS AS på vegne av kommunen, og skal brukes på ulike tiltak/prosjekter som settes i gang av STAS /butikkene i sentrum uavhengig av evt. medlemskap.

Forslag til vedtak
Det bevilges kr. 200 000 av formannskapets reservekonto til tiltak som kan gi økt sentrumshandel på hverdager primært på ettermiddagstid. Midlene utbetales STAS.